ALGEMENE VOORWAARDEN MASTOP TOTAAL TECHNIEK B.V.

Artikel 1. Definities

1.1 In deze algemene voorwaarden worden de hierna volgende termen in de navolgende betekenis gebruikt, tenzij uitdrukkelijk anders is aangegeven of uit de context anders blijkt:
a. Mastop: de gebruiker van deze algemene voorwaarden: Mastop Totaaltechniek B.V. gevestigd aan Frankrijklaan 9 te Hazerswoude-Dorp, ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder KvK-nummer 29049097;
b. klant: de natuurlijke persoon of de rechtspersoon die met Mastop een overeenkomst is aangegaan of wenst aan te gaan of die een offerte van Mastop heeft ontvangen;
c. overeenkomst: de overeenkomst tussen de klant en Mastop;
d. systeem: het irrigatiesysteem dat en de technische installatie of overige zaak die door Mastop wordt of is geleverd;
e. locatie: de locatie waar het systeem wordt of is gemonteerd.

Artikel 2. Algemeen

2.1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op iedere overeenkomst tussen Mastop en de klant, op ieder aanbod van Mastop en op alle offertes van Mastop.
2.2. Eventuele afwijkingen op deze algemene voorwaarden zijn slechts geldig indien deze uitdrukkelijk schriftelijk of elektronisch zijn overeengekomen.
2.3. De toepasselijkheid van eventuele inkoop- of andere voorwaarden van de klant wordt uitdrukkelijk van de hand gewezen.
2.4. Indien een of meerdere van de bepalingen in deze algemene voorwaarden nietig zijn of vernietigd mochten worden, dan blijven de overige bepalingen van deze algemene voorwaarden volledig van toepassing. De nietige of vernietigde bepalingen zullen door Mastop vervangen worden, waarbij voor zoveel mogelijk het doel en de strekking van de oorspronkelijke bepaling(en) in acht wordt genomen.
2.5. Indien Mastop niet steeds strikte naleving van deze algemene voorwaarden verlangt, betekent dit niet dat de bepalingen daarvan niet van toepassing zijn of dat Mastop in enigerlei mate het recht zou verliezen om in andere gevallen de stipte naleving van de bepalingen van deze algemene voorwaarden te verlangen.
2.6.Mastop heeft het recht deze algemene voorwaarden te wijzigen en op de bestaande overeenkomst van toepassing te verklaren. De klant wordt schriftelijk of via de e-mail van de gewijzigde algemene voorwaarden in kennis gesteld en van de datum van inwerkingtreding. Indien de wijziging nadelig is voor de klant zijnde een particulier, dan heeft de klant zijnde een particulier het recht de overeenkomst op te zeggen tegen de dag waarop de gewijzigde algemene voorwaarden in werking treden.

Artikel 3. Aanbod en offertes

3.1. Ieder aanbod en alle offertes van Mastop zijn vrijblijvend. Mastop heeft het recht het aanbod binnen 2 werkdagen na ontvangst van de aanvaarding te herroepen. 
3.2. De offerte is geldig tot 60 dagen na de offertedatum.
3.3. De klant staat in voor de juistheid en volledigheid van de door of namens hem aan Mastop opgegeven eisen en specificaties van de gewenste prestatie en andere gegevens waarop Mastop zijn aanbod of offerte baseert.
3.4. Kennelijke fouten of vergissingen in offertes, het aanbod, overeenkomsten of e-mailberichten of op de website van Mastop binden Mastop niet.
3.5. Een samengestelde prijsopgave verplicht Mastop niet tot het verrichten van een gedeelte van de opdracht tegen een overeenkomstig deel van de opgegeven prijs.
3.6. De door Mastop aan de klant verstrekte offertes en daarbij behorende documenten blijven eigendom van Mastop en mogen zonder toestemming van Mastop niet gebruikt, vermenigvuldigd of openbaar gemaakt worden.
3.7. Acceptatie van de offerte door de klant kan slechts geschieden onder aanvaarding van deze algemene voorwaarden. 

Artikel 4. Totstandkoming van de overeenkomst

4.1. De overeenkomst komt tot stand op het moment dat Mastop en de klant de overeenkomst hebben ondertekend dan wel op het moment dat de klant uitdrukkelijk akkoord is gegaan met de offerte van Mastop.

Artikel 5. Uitvoering van de overeenkomst

5.1. Mastop zal de overeenkomst naar beste vermogen en als zorgvuldig handelend beroepsbeoefenaar uitvoeren.
5.2. Mastop heeft het recht, zonder de klant daarvan in kennis te stellen, bepaalde werkzaamheden te laten verrichten door derden.
5.3. Rest- en verpakkingsmateriaal zal bij de klant worden achtergelaten.

Artikel 6. Wijzigen van de overeenkomst

6.1. Indien tijdens de uitvoering van de overeenkomst blijkt dat het voor een behoorlijke uitvoering noodzakelijk is om de te verrichten werkzaamheden te wijzigen of aan te vullen, zullen partijen tijdig en in onderling overleg de overeenkomst dienovereenkomstig aanpassen.
6.2. Indien partijen overeenkomen dat de overeenkomst wordt gewijzigd of aangevuld, dan kan het tijdstip van voltooiing van de uitvoering daardoor worden beïnvloed. Mastop zal de klant zo spoedig mogelijk hiervan op de hoogte stellen.
6.3. Indien de wijziging van of aanvulling op de overeenkomst financiële en/of kwalitatieve consequenties zal hebben, dan zal Mastop de klant hierover inlichten.

Artikel 7. Verplichtingen van de klant

7.1. De klant draagt er zorg voor dat alle gegevens, apparatuur en ruimtes, waarvan Mastop aangeeft dat deze noodzakelijk zijn of waarvan de klant redelijkerwijs behoort te begrijpen dat deze noodzakelijk zijn voor het uitvoeren van de overeenkomst, tijdig aan Mastop worden verstrekt of ter beschikking worden gesteld.
7.2. De klant staat in voor de juistheid, volledigheid en de betrouwbaarheid van de door hem verstrekte gegevens, ook indien deze van derden afkomstig zijn.
7.3. Indien de door de klant aangeleverde gegevens onvolledig en/of onjuist zijn, komt dit volledig voor rekening en risico van de klant.
7.4. De klant dient er tijdig voor zorg te dragen dat:
a. De locatie op het overeengekomen tijdstip schoon en vrij van obstakels dus toegankelijk is voor Mastop;
b. De werkzaamheden ongestoord uitgevoerd kunnen worden;
c. Op de locatie alle redelijke voorzieningen welke voor een goede uitvoering van de werkzaamheden nodig zijn aanwezig zijn, zie voor de voorzieningen i.v.m. het installeren
van het systeem artikel 8;
d. De specificaties en/of aanwijzingen waarop de door Mastop te verrichten werkzaamheden gebaseerd zijn, volledig en juist zijn;
e. De locatie in overeenstemming is met de redelijke eisen die Mastop stelt.
7.5. De klant stelt het genoemde in lid 4 van dit artikel kosteloos aan Mastop ter beschikking.
7.6. De klant stelt Mastop in staat de werkzaamheden op een goede en veilige manier tijdig, volledig en conform de overeenkomst uit te voeren.
7.7. Indien een storing in het (op)geleverde veroorzaakt is door een handelen en/of nalaten van de klant, dan zijn alle kosten die Mastop heeft moet maken om de storing te verhelpen voor rekening van de klant.
7.8. Het is de klant niet toegestaan wijzigingen aan te brengen in het (op)geleverde zonder voorafgaande toestemming van Mastop, tenzij het wijzigingen betreffen die vallen onder het normaal gebruik van het (op)geleverde.
7.9. De klant is verplicht het (op)geleverde enkel te gebruiken zoals volgt uit de instructies of de technische specificaties.
7.10. De klant is gehouden Mastop onverwijld te informeren omtrent feiten en omstandigheden die in verband met de uitvoering van de overeenkomst van belang kunnen zijn.
7.11. De klant vrijwaart Mastop tegen aanspraken door derden, uit welke hoofde dan ook, in verband met handelingen en gedragingen van de klant, onder meer handelingen en gedragingen die in strijd zijn met het gestelde in dit artikel.

Artikel 8. Installatie

8.1. Indien de kosten voor het installeren niet in de prijs van het systeem zitten inbegrepen, dan volgt dat duidelijk uit de offerte.

8.2. Het systeem wordt aangesloten op een aantal externe voorzieningen (elektra, water, data, etc.). Belangrijk is dat bij plaatsing van het systeem tijdig de juiste voorzieningen zijn getroffen om vertraging en extra kosten te voorkomen. Voor de installatie van het systeem gelden de volgende afspraken en de geoffreerde prijs is mede gebaseerd op het volgende:
Elektra
a. Er is een dubbele wandcontactdoos met randaarde 230V-16A aanwezig binnen 50cm van de te plaatsen regelkast en pompunit. In overleg mogen dit ook
aansluitdozen zijn. Indien een pomp met frequentieregelaar is aangeboden, is tevens een 3 fase aansluiting 400V nodig binnen 50cm van de unit;

Technische tekeningen
b. Technische tekeningen van het systeem worden geleverd in de Nederlandse of Engelse taal. Indien er behoefte is aan een andere taalsoort, dan dient de klant dit voorafgaand aan de installatie van het systeem aan Mastop kenbaar te maken. De kosten van het vertalen van de technische documenten in een andere taal dan het Nederlands of Engels worden doorberekend;

Water
c. Er is een wateraansluitpunt aanwezig voorzien van een dubbele stopkraan met tweemaal ¾” buitendraad, binnen 50 cm van de te plaatsen regelkast. De aangeboden druk dient niet minder dan 2.5 bar te bedragen;
d. De minimale benodigde wateraanvoer(debiet) kan wisselen per project en wordt van te voren door Mastop aan de klant kenbaar gemaakt. De standaard minimale flow (debiet) moet in ieder geval nooit minder zijn dan 600 ltr/uur. Er is een reduceerventiel aanwezig waarmee Mastop de juiste werkdruk kan inregelen indien de aangeboden druk hoger is dan 4.5 bar. Mastop kan indien gewenst een reduceerventiel plaatsen. Indien de klant dat wenst, dan dient de klant dat voorafgaand aan de installatie aan Mastop kenbaar te maken. De kosten worden op basis van nacalculatie aan de klant in rekening gebracht;

Terugstroombeveiliging
e. Een irrigatie regeling mag nooit direct op de waterleiding worden aangesloten. De manier waarop dit dient te gebeuren kan per plantengevelsysteem verschillen. Indien de druppelleidingen geen direct contact maken met het substraat, dan kan een goed gekeurde terugstroombeveiliging voldoen. Het gaat in een dergelijk geval om een terugstroombeveiliging type “BABM” en betreft vloeistofklasse norm 4. Het is wel van belang dat de aangeboden waterdruk en het debiet geschikt zijn voor het te irrigeren object. Een terugstroombeveiliging dient altijd aangesloten te worden op het riool middels een zichtbare onderbreking;

Breaktank
f. Er zijn systemen waarbij het nodig is om een onderbrekingsinstallatie in de vorm van een breaktank te plaatsen. Dit is een waterreservoir waarin een pomp wordt geplaatst. Het gaat in een dergelijk geval over plantengevelsystemen waarbij de wateraanvoerslangen (druppelleidingen) direct in contact komen met het substraat waarin de beplanting staat. Deze systemen dienen te voldoen aan de vloeistofklasse norm 5. Een breaktank dient altijd aangesloten te worden op het riool middels een zichtbare onderbreking. Bovenstaande zaken m.b.t. de keuze van de onderbrekingsinstallatie dienen van te voren schriftelijk of via de e-mail bij Mastop te zijn aangegeven. Mastop kan desgewenst een onderbrekingsinstallatie plaatsen m.b.v. breaktank of terugstroombeveiliging;

Plaatsbepaling van de wateraanvoer
g. Mastop gaat ervan uit dat de wateraanvoer voor de irrigatie altijd onder het te irrigeren project kan worden geïnstalleerd. Plaatsing boven het te irrigeren object geeft onvoldoende controle op de werkdruk van het systeem;

Waterkwaliteit
h. Het aangeboden water bevat geen organische en/of chemische vervuiling. Voor de gezondheid en vitaliteit van de planten evenals de levensduur van het systeem dient de waterkwaliteit van het gietwater minimaal aan de volgende eisen te voldoen; 

 • Ph water 6,5 – 7,5;
 • EC-mS/cm < 0,8;
 • CL-mmol/l < 2,5;
 • Na-mmol/l < 2,5;
 • HCO3-mmol/l < 2,0;
 • SO4- mmol/l < 1,5;
 • O2 – mg/l < 6;
 • Ca < 2,0;
 • Zn micromol < 5,0;
 • Mn < 10,0;
 • B < 20,0;
 • Cu < 30,0;
 • Fe < 10,0 2. 

i. Om te controleren of de waterkwaliteit aan de eisen voldoet onder sub h., dient de klant een watermonster te laten analyseren. Op verzoek van de klant kan Mastop een dergelijke analyse uitvoeren. De kosten daarvan komen voor rekening van de klant en zijn in de geoffreerde prijs niet inbegrepen.
j. Mastop kan indien gewenst een aanzuurregeling plaatsen of een preventief reinigingsmiddel (die ook de kalk in oplossing houdt) aanbieden. De prijzen hiervan kan de klant opvragen bij Mastop.

Sensoren en irrigatieleidingen
k. Mastop gaat ervan uit dat de irrigatieleidingen en bekabeling voor de sensoren (1 per sensor) vanaf de technische ruimte tot aan het te irrigeren project reeds zijn aangebracht, tenzij anders in de offerte is vermeld. Het systeem kan worden afgeperst voordat Mastop alles aansluit op de druppelleidingen en unit. De prijs hiervan kan de klant opvragen bij Mastop. De klant dient ruim van te voren aan Mastop kenbaar te maken of hij hiervan gebruik wil maken. 

Internet (van toepassing indien gekozen is voor een irriviewcontract)

l. Er is een werkende internetverbinding aanwezig vóór de regeling wordt geïnstalleerd. De internet aansluitmogelijkheid bevindt zich op maximaal 50 cm van de regelunit. Indien deze verbinding niet tijdig aanwezig is, dan kan er schade ontstaan aan de installatie en/of beplanting. Er is dan namelijk geen controle mogelijk. Mastop adviseert de klant dan ook om deze verbinding nog vóór het plaatsen van de regeling goed te testen. Voor meer informatie hierover zie artikel 9 ”Internetverbinding bij irriviewcontract”. Indien wordt gekozen voor een draadloze internetverbinding, dan moet het bereik uiteraard ruim voldoende zijn. Mastop adviseert de klant deze verbinding vóór plaatsing van de regeling goed te testen. Indien gewenst kan Mastop ook het tot stand brengen van een draadloze internetverbinding volledig voor de klant verzorgen. Mastop plaatst indien nodig een extra buitenantenne en gaat ervan uit dat er na plaatsing voldoende signaalsterkte aanwezig is. De prijs voor het opbouwen van een draadloze internet verbinding kan de klant navragen bij Mastop of is reeds vermeld in de offerte. 

Meststoffen (indien van toepassing)
m. Mastop levert de regelkast standaard inclusief 700 gram Peters meststof in de verhouding van 15+11+29. Dit is voldoende voor het maken van een 5 liter tankvulling met meststofoplossing. Het toedienen van deze meststof gebeurd met een doseerpomp. Deze injectiepomp doseert ca. 0,69 ml tot 1 ml per puls afhankelijk van de aanwezige waterdruk. De instelling die Mastop standaard hanteert is 1 puls per liter in het naseizoen tot 4 pulsen per liter in het groeiseizoen. Deze instelling is naar eigen wens aan te passen. De klant is zelf verantwoordelijk voor de gewenste dosering en het bijvullen en de keuze van de meststoffen. Indien gewenst kan Mastop ook een 30 ltr, 175 ltr of 350 ltr voorraadvat voor de meststoffen meeleveren inclusief zuiglans en laag niveau melding. De prijs hiervan kan de klant navragen bij Mastop of is reeds vermeld in de offerte.

Artikel 9. Internetverbinding bij irriviewcontract

9.1. Indien de klant een irriviewcontract is aangegaan met Mastop, dan zijn, onverminderd de overige bepalingen van deze algemene voorwaarden, de bepalingen van dit artikel van toepassing.
9.2. Een actieve en goed werkende internetverbinding moet aanwezig zijn op het moment van installeren. Indien geen internet aanwezig is, dan bestaat de kans op schade aan de techniek en/of de beplanting. Voor internet zijn er de opties een vaste of een draadloze internetverbinding.

Vaste internetverbinding
a. Voor een vaste internetverbinding moet een aanvraag worden gedaan bij een provider. Het kan zijn dat er al reeds internet beschikbaar is. Bijvoorbeeld bij een bestaand pand welke al reeds een (bedrijfs)netwerk heeft. In het systeem moeten dan een aantal zaken beschikbaar gesteld worden:
– Een vrij lokaal IP adres;
– Er moeten een aantal poorten geforward en vrijgegeven worden in de firewall en gekoppeld worden aan het publieke IP adres van het bedrijf/instelling of vaste internet verbinding.
b. Let op: Het publieke IP adres moet statisch zijn en niet dynamisch, of voorzien zijn van een dns naam! Om de regelcomputer te kunnen benaderen moet de ADSL modem/Router en/of firewall ingesteld worden en moeten een aantal poorten geforward worden om toegang tot het systeem te verkrijgen. De poorten 1911, 3011, 4911 en 5011 moeten geforward naar het toegewezen lokale IP adres. Het instellen moet door de lokale netbeheerder worden gedaan voordat de daadwerkelijke installatie begint.  
c. De gegevens die Mastop nodig heeft zijn:
– Intern IP adres;
– Intern Subnetmask;
– Intern Gateway adres;
– Intern DNS Server adres;
– Extern IP adres of dyndns naam.
Hieronder volgt een voorbeeld: 
Publieke IP adres publieke Poort Lokale IP adres lokale poort
80.160.20.111 1911 -> 192.168.1.100 1911
80.160.20.111 3011 -> 192.168.1.100 3011

Draadloze internetverbinding
d. Indien geen vaste internetverbinding mogelijk is, dan kan gekozen worden voor draadloos internet. Mastop zorgt dan voor een geschikt data-abonnement met bijbehorende simkaart en router.
e. Let op: Er dient een goed werkend 3G of 4G netwerk aanwezig te zijn bij de irrigatie kast. De maximale kabellengte voor een antenne is 10 meter. 
9.3. In de offerte zijn niet de werkzaamheden opgenomen die nodig zijn om een internetverbinding te realiseren.
9.4. Mastop is nimmer aansprakelijk voor (gevolg)schade door het ontbreken van een goed werkende internetverbinding op de locatie.

Artikel 10. Inbedrijfsname

10.1. De inbedrijfsname, het opstarten en uittesten van het systeem, zit niet in de geoffreerde prijs inbegrepen, tenzij in de offerte anders is vermeld. 

Artikel 11. Prijzen en tarieven

11.1 Vermelde prijzen en tarieven zijn exclusief btw.
11.2 Indien de klant een particulier is, dan zijn vermelde prijzen en tarieven inclusief btw.
11.3. Mastop heeft het recht zijn prijzen en tarieven jaarlijks te verhogen. De kosten van een duurovereenkomst kunnen per jaar worden gewijzigd en worden jaarlijks geïndexeerd. Indien de prijswijziging hoger is dan de indexering op basis van de tabel regelingslonen bouwnijverheid en installatiebedrijven van het CBS, zal dit minimaal twee maanden vooraf worden medegedeeld. De klant heeft dan het recht om de overeenkomst te beëindigen.
11.4 Indien tussen de data van aanbieding en koop, ook indien Mastop een bindend aanbod heeft gedaan, of tussen die van koop en levering door oorzaken buiten de macht van Mastop een prijsstijging van aangeboden of verkochte zaken mocht optreden, bijvoorbeeld door stijging van materiaalprijzen, productiekosten, invoerrechten, belastingen, wijzigingen in wet- en/of regelgeving, koersen van buitenlandse valuta, transportkosten en dergelijke, dan is Mastop bevoegd deze door te berekenen, behoudens in gevallen waarin een wettelijk verbod zulks verhindert.

Artikel 12. Meerwerk en extra kosten

12.1. Indien een van de volgende omstandigheden zich voordoet, dan heeft Mastop het recht de extra kosten die hij daardoor heeft moeten maken aan de klant in rekening te brengen:
a. De overeenkomst op verzoek van de klant wordt uitgebreid of gewijzigd;
b. Er sprake is van wachttijden en oponthoud veroorzaakt door het niet voldoen van de klant aan zijn verplichtingen;
c. Extra werkzaamheden uitgevoerd dienen te worden voortvloeiend uit omstandigheden welke niet redelijkerwijs waar te nemen of verwachten waren aan de hand van de
gegevens waarop de offerte is gebaseerd;
d. Indien er sprake is van verschillen tussen de tijdens de uitvoering blijkende toestand van de locatie enerzijds en de toestand die Mastop redelijkerwijs had mogen verwachten;
e. De locatie niet leeg en schoon is;
f. De locatie niet goed bereikbaar is.
12.2. Alle extra kosten voortkomende uit het feit dat er niet aan gestelde eisen in artikel 8 zijn voldaan komen voor rekening van de klant.
12.3. De kosten van het huren van een hoogwerker en/of steiger, mocht dit nodig zijn, is niet bij de geoffreerde prijs inbegrepen.
12.4. Kosten die gemaakt moeten worden voor het parkeren worden doorberekend aan de klant.
12.5. Mastop gaat ervan uit dat er een elektra stopcontact 230/380V binnen 50 meter van de locatie aanwezig is. Bij het ontbreken zullen de kosten voor het gebruik van een aggregaat op basis van nacalculatie aan de klant worden doorberekend.
12.6. De kosten voor hak-, breek- en graafwerk zitten niet in de geoffreerde prijs inbegrepen. 

Artikel 13. Facturatie en betaling

13.1. Bij grote projecten geschiedt facturatie, tenzij anders afgesproken, als volgt:
a. 40% bij opdracht;
b. 50% bij aanvang van de werkzaamheden;
c. 10% na voltooiing/inbedrijfstelling van het project.
13.2. Bij de levering en installatie van zonnepanelen geschiedt facturatie, tenzij anders afgesproken, als volgt:
a. 80% na opdracht, uiterlijk te betalen een dag voor de oplevering;
b. 20% na oplevering.
13.3. Bij handelsorders en andere opdrachten geschiedt facturatie in 1 termijn.
13.4. De klant dient de van Mastop ontvangen facturen te betalen binnen 14 dagen na de factuurdatum.
13.5. Indien de klant een gefactureerd bedrag niet tijdig betaalt, dan heeft Mastop het recht de uitvoering van de werkzaamheden op te schorten totdat alle openstaande facturen zijn voldaan. Mastop kan niet aansprakelijk worden gesteld voor de eventuele schade die de klant door een dergelijke opschorting lijdt.
13.6. Bij overschrijding van de betalingstermijn is de klant vanaf de datum waarop de verschuldigde som opeisbaar is geworden tot aan het tijdstip van betaling de wettelijke (handels)rente verschuldigd. Daarnaast komen alle kosten van invordering, nadat de klant in verzuim is, zowel gerechtelijk als buitengerechtelijk, ten laste van de klant. De buitengerechtelijke incassokosten worden vastgesteld op 15% van de hoofdsom met een minimum van € 100,-. Bij de klant zijnde een particulier worden de buitengerechtelijke incassokosten vastgesteld overeenkomstig de Wet Incassokosten.
13.7. In geval van liquidatie, faillissement, beslag of surseance van betaling van de klant zijn de vorderingen van Mastop op de klant onmiddellijk opeisbaar.
13.8. Iedere betaling door de klant strekt allereerst tot voldoening van de verschuldigde rente en vervolgens tot voldoening van de op de invordering vallende kosten. Pas na voldoening van deze bedragen strekt enige betaling door de klant tot voldoening van de openstaande hoofdsom.
13.9. Het is de klant niet toegestaan om op het te betalen factuurbedrag enig bedrag in mindering te brengen of enig bedrag daarmee te verrekenen.

Artikel 14. (Op)leveringstermijn

14.1. Een overeengekomen termijn voor de (op)levering is geen fatale termijn. Mastop zal er te allen tijde naar streven om de aangegeven (op)leveringstermijn na te komen. Niet-tijdige (op)levering geeft de klant geen recht op schadevergoeding, ontbinding van de overeenkomst of opschorting van enige verplichting jegens Mastop. Indien de (op)leveringstermijn wordt overschreden, dan dient de klant Mastop een ingebrekestelling te sturen waarin Mastop een redelijke termijn wordt geboden om alsnog uitvoering te geven aan de overeenkomst.
14.2. De (op)leveringstermijn vangt aan op het moment dat Mastop alle gegevens en zaken van de klant heeft ontvangen die voor Mastop noodzakelijk zijn om een aanvang te maken met de werkzaamheden en indien, van toepassing, de aanbetaling is ontvangen.
14.3. In het geval dat een door Mastop met de klant overeengekomen (op)leveringstermijn wordt overschreden ten gevolge van een gebeurtenis, die in feite buiten zijn macht ligt en niet aan zijn doen en/of laten kan worden toegeschreven, zoals o.a. omschreven in artikel 20 van deze algemene voorwaarden, wordt deze termijn automatisch verlengd met de periode dat zij ten gevolge van een dergelijke gebeurtenis werd overschreden.

Artikel 15. Levering

15.1. Indien de klant verzoekt dat de aflevering van een order op een andere wijze te behandelen dan gebruikelijk, b.v. verzending per expresse of per bijzonder transport, of indien speciaal verpakkingsmateriaal noodzakelijk is, worden de hieraan verbonden kosten aan de klant in rekening gebracht.
15.2 Het is Mastop toegestaan verkochte zaken in gedeelten te leveren. Dit geldt niet indien een deellevering geen zelfstandige waarde heeft. Indien de zaken in gedeelten worden geleverd, is Mastop bevoegd elk gedeelte afzonderlijk te factureren. 
15.3. De klant is verplicht de gekochte zaken af te nemen op het moment waarop deze bij hem bezorgd worden dan wel op het moment waarop deze volgens de overeenkomst aan hem ter beschikking worden gesteld. Indien de klant de afname weigert of nalatig is met het verstrekken van informatie of instructies, noodzakelijk voor de levering, zullen de zaken worden opgeslagen voor risico van de klant. De klant zal in dat geval alle aanvullende kosten, waaronder in ieder geval opslagkosten, aan Mastop verschuldigd zijn.

Artikel 16. Reclames

16.1. De klant dient de gekochte zaken bij aflevering – of zo spoedig daarna als mogelijk- te (laten) onderzoeken. Hierbij dient de klant na te gaan of het geleverde aan de overeenkomst beantwoordt, te weten:
a. Of de juiste zaken zijn geleverd;
b. Of de afgeleverde zaken wat betreft kwantiteit (bijvoorbeeld het aantal en de hoeveelheid) overeenstemmen met hetgeen is overeengekomen;
c. Of de afgeleverde zaken voldoen aan de overeengekomen kwaliteitseisen of – indien deze ontbreken – aan de eisen die gesteld mogen voor een normaal gebruik en/of handelsdoeleinden.
16.2. Worden zichtbare gebreken of tekortkomingen geconstateerd, dan dient de klant deze binnen 8 dagen na aflevering schriftelijk of via de e-mail aan Mastop te melden.
16.3. Niet zichtbare gebreken dient de klant 8 dagen na ontdekking, doch uiterlijk binnen 3 maanden na aflevering schriftelijk te melden aan Mastop. 

Artikel 17. Garanties

17.1. Mastop verleent op het systeem dat hij opgeleverd heeft een garantie van 2 jaar, mits de klant een service- en onderhoudscontract bij Mastop ten behoeve van het systeem heeft afgesloten en aan de voorwaarden genoemd in dit artikel is voldaan.
17.2. De garantie vangt aan op het moment van oplevering.
17.3. De garantie omschreven in dit artikel is niet van toepassing op kleine onderdelen en op onderdelen die aan slijtage onderhevig zijn.
17.4. Indien het systeem gedurende de garantieperiode een gebrek vertoont en de garantieclaim wordt door Mastop geaccepteerd, dan zal Mastop kosteloos een nieuw onderdeel leveren. Arbeidskosten gemaakt om een gebrekkig onderdeel te vervangen op een locatie buiten een straal van 50 km van het adres van Mastop vallen niet onder de garantie en worden aan de klant in rekening gebracht inclusief reis- en eventuele verbrlijfskosten. De aansprakelijkheid van Mastop is te allen tijde beperkt tot hetgeen in artikel 19 is opgenomen.
17.5. Mastop dient de mogelijkheid te worden gegeven de garantieclaim te onderzoeken.
17.6. Om in aanmerking te komen voor garantie gelden de volgende voorwaarden:
a. Het gehele systeem (behalve de sensoren en (druppel)leidingen) is opgesteld in een afgesloten ruimte die slechts toegankelijk is voor bevoegde personen die verantwoordelijk zijn voor het systeem;
b. Deze ruimte moet goed geventileerd, droog en vorstvrij zijn.
17.7. Het vervangen van onderdelen verlengt nooit de garantieperiode.
17.8. De garantie is niet overdraagbaar.
17.9. De levensduur van de druppelleidingen en vochtsensoren hangt in sterke mate af van de aangeboden waterkwaliteit en externe factoren. Om deze reden zijn vochtsensoren en druppelleidingen uitgesloten van garantie. Het is aan te bevelen een preventief reinigingsmiddel mee te doseren in het gietwater of indien nodig een aanzuurregeling te plaatsen. De planten hebben daar absoluut geen last van en het toedienen heeft een positief effect op de werking van de druppelleidingen.
17.10. De garantieclaim wordt afgewezen indien er sprake is van gebreken die het gevolg zijn van:
a. Invloeden van buitenaf zoals: geen of onvoldoende water, vervuild water, geen of onjuiste voedingsspanning, (kort)sluiting, blikseminslag, een defecte internetverbinding, vandalisme, diefstal, etc.;
b. Het aangebracht hebben van veranderingen aan het systeem, waaronder begrepen reparaties die niet met toestemming van Mastop zijn verricht;
c. Ondeugdelijk gebruik van het systeem;
d. Gebreken in zaken die niet door Mastop zijn geleverd.
17.11. Indien de klant geen beroep toekomt op de garantie bijvoorbeeld omdat niet aan alle garantievoorwaarden is voldaan of indien de garantieperiode is verstreken, en Mastop verhelpt in opdracht van de klant het gebrek, dan worden de kosten voor deze werkzaamheden aan de klant in rekening gebracht. Servicebezoeken welke niet onder de garantie vallen worden in rekening gebracht. Denk hierbij aan gebruiksfouten als verkeerde instellingen. Hieronder vallen ook meldingen over lekkages waarbij bijvoorbeeld water van het blad van de planten op de grond valt. 

Artikel 18. Eigendomsvoorbehoud

18.1. Alle geleverde en nog te leveren zaken blijven uitsluitend eigendom van Mastop, totdat alle vorderingen die Mastop op de klant heeft of zal verkrijgen volledig zijn betaald.
18.2. Zolang de eigendom van de zaken niet op de klant is overgegaan, mag de klant de zaken niet:
a. Verpanden;
b. Aan derden enig ander recht daarop verlenen;
c. Buiten zijn normale bedrijfsuitoefening doorverkopen.
18.3. De klant dient steeds al hetgeen te doen dat redelijkerwijs van hem verwacht mag worden om de eigendomsrechten van Mastop veilig te stellen.
18.4. Indien de klant zijn verplichtingen jegens Mastop niet of niet volledig nakomt en in geval van ontbinding van de overeenkomst, uit welken hoofde dan ook, dan is Mastop gerechtigd alle zaken, waarop het eigendomsvoorbehoud rust, zonder voorafgaande ingebrekestelling of rechterlijke tussenkomst terug te nemen, onverminderd het recht van Mastop op volledige schadevergoeding.
18.5. Indien Mastop gebruik wenst te maken van zijn recht, zoals omschreven in dit artikel, dan is de klant verplicht Mastop toegang te verlenen tot alle locaties waar de zaken van Mastop zich bevinden.
18.6. Bij beslag, surseance van betaling of faillissement zal de klant onmiddellijk Mastop daarvan op de hoogte stellen en de beslag leggende deurwaarder, de bewindvoerder of de curator wijzen op de (eigendoms)rechten van Mastop.
18.7. De in dit artikel genoemde bepalingen laten de overige aan Mastop toekomende rechten onverlet.

Artikel 19. Aansprakelijkheid en verjaring

19.1. Mastop kan niet gehouden worden tot het vergoeden van enige schade, die een direct of indirect gevolg is van:
a. Een gebeurtenis, die in feite buiten haar macht ligt en aldus niet aan haar doen en/of laten kan worden toegeschreven, zoals o.a. omschreven in artikel 20;
b. Enige daad of nalatigheid van de klant.
19.2. De klant is onder alle omstandigheden verantwoordelijk voor de juistheid en volledigheid van de door hem aangeleverde gegevens. Mastop is nimmer aansprakelijk voor eventuele schade die (mede) is veroorzaakt doordat de door de klant aangeleverde gegevens onjuist en/of niet volledig zijn of door het opvolgen van de door de klant gegeven instructies.
19.3. Indien de klant of een derde wijzigingen aanbrengt aan het systeem, sluit Mastop iedere aansprakelijkheid uit ten aanzien van de werking en eventuele (gevolg)schade.
19.4. Mastop is niet aansprakelijk voor schade indien de klant het systeem verkeerd heeft gebruikt, heeft gebruikt in strijd met de gebruiksinstructies of voor een ander doel heeft gebruikt dan waarvoor het is gekocht.
19.5. Mastop is niet aansprakelijk voor verminking of verlies van gegevens als gevolg van verzending van de gegevens met behulp van telecommunicatiefaciliteiten.
19.6. Indien de locatie niet over de eigenschappen beschikt die de klant aan Mastop kenbaar heeft gemaakt, dan is de klant aansprakelijk voor alle schade die Mastop daardoor lijdt.
19.7. Mastop is niet aansprakelijk voor schade van welke aard dan ook voortvloeiend uit of te wijten aan afwijkingen van zaken waaraan Mastop werkzaamheden verricht.
19.8. Mastop is niet verantwoordelijk voor de waterkwaliteit op de locatie en het daardoor doodgaan van de beplanting van de klant.
19.9. Mastop is niet aansprakelijk voor indirecte schade, daaronder begrepen gevolgschade, gederfde winst, gemiste besparingen, schade door bedrijfsstagnatie, kosten voortvloeiende uit veroordeling in proceskosten, rente- en/of vertragingsschade, schade als  gevolg van het verschaffen van gebrekkige medewerking en/of informatie van de klant, en/of schade wegens door Mastop gegeven vrijblijvende inlichtingen of adviezen waarvan de inhoud niet uitdrukkelijk onderdeel van de overeenkomst vormt.
19.10. Indien Mastop aansprakelijk mocht zijn voor enigerlei schade, dan is de aansprakelijkheid van Mastop beperkt tot het bedrag van de door de verzekeraar van Mastop gedane uitkering. Indien de verzekeraar in enig geval niet tot uitkering overgaat of de schade niet door de verzekering wordt gedekt, dan is de aansprakelijkheid van Mastop beperkt, voor zover dat niet in strijd is met een dwingendrechtelijke wetsbepaling, tot het bedrag dat de klant aan Mastop heeft betaald voor het (op)geleverde waarop de aansprakelijkheid betrekking heeft.
19.11. Vorderingsrechten en andere bevoegdheden van de klant uit welken hoofde ook jegens Mastop vervallen in ieder geval na het verstrijken van 1 jaar vanaf het moment waarop zich een feit voordoet dat de klant deze rechten en/of bevoegdheden jegens Mastop kan aanwenden. Voor de klant zijnde een particulier geldt een verjaringstermijn van 2 jaar.

Artikel 20. Overmacht

20.1. Mastop is niet gehouden tot het nakomen van enige verplichting indien hij daartoe verhinderd wordt als gevolg van overmacht. Onder overmacht wordt in ieder geval verstaan: weersomstandigheden; overstromingen; aardverschuivingen; natuurrampen; terrorisme; stroomstoring; epidemieën; brand; belemmeringen door derden, die van overheden inbegrepen; diefstal; werkstakingen; oproeren, oorlogen of oorlogsgevaren; verlies of beschadigingen van materialen bij het transporteren daarvan; het niet of niet tijdig leveren van materialen aan Mastop door zijn leveranciers; ex- en importverboden; verkeersstoring; verkeersongeval; internetstoring; overheidsmaatregelen; wijzigingen in wet- of regelgeving.
20.2. Onder overmacht wordt mede verstaan een niet-toerekenbare tekortkoming van een door Mastop ingeschakelde derde partij of van een leverancier van Mastop.
20.3. Mastop heeft ook het recht zich op overmacht te beroepen, indien de omstandigheid die (verdere) nakoming verhindert, intreedt nadat Mastop zijn verbintenis had moeten nakomen.
20.4. In het geval dat Mastop door overmacht wordt verhinderd de werkzaamheden geheel of gedeeltelijk uit te voeren, dan heeft Mastop het recht om zonder gerechtelijke tussenkomst de uitvoering van de werkzaamheden op te schorten of de overeenkomst geheel of gedeeltelijk als ontbonden te beschouwen, zulks naar zijn keuze, zonder dat Mastop gehouden is om enige door de klant geleden schade te vergoeden.
20.5. In het geval dat Mastop ten tijde van het intreden van overmacht inmiddels gedeeltelijk aan zijn verplichtingen jegens de klant die voortvloeien uit de overeenkomst heeft voldaan en ten behoeve van de klant gedeeltelijk werkzaamheden heeft verricht, dan is Mastop gerechtigd om de betreffende werkzaamheden separaat te factureren.

Artikel 21. Opschorting en ontbinding

21.1. Mastop is gerechtigd de uitvoering van de overeenkomst met onmiddellijke ingang op te schorten indien:
a. Mastop bij het uitvoeren van de overeenkomst wordt of dreigt te worden blootgesteld aan een gevaarlijke situatie;
b. Het materiaal waarmee alsmede de omstandigheden waarin de overeenkomst dient te worden uitgevoerd niet voldoen aan de daaraan door de wet gestelde eisen.
21.2. Indien er beslag wordt gelegd op zaken van de klant, de klant in staat van faillissement wordt verklaard of anderszins de vrije beschikking over zijn vermogen verliest, heeft Mastop het recht (verdere) uitvoering van de overeenkomst op te schorten, dan wel de overeenkomst geheel of gedeeltelijk te ontbinden, onverminderd het recht van Mastop op schadevergoeding.
21.3. Indien de klant een van zijn verplichtingen jegens Mastop niet nakomt of Mastop vreest dat de klant zijn verplichtingen niet zal nakomen en de klant is niet in staat om op eerste verzoek van Mastop adequate zekerheid voor de nakoming van zijn verplichtingen te stellen, dan heeft Mastop het recht de overeenkomst geheel of gedeeltelijk te ontbinden, onverminderd het recht van Mastop op schadevergoeding.
21.4. Voorts is Mastop bevoegd de overeenkomst te ontbinden indien zich omstandigheden voordoen welke van dien aard zijn dat nakoming van de overeenkomst onmogelijk is of naar maatstaven van redelijkheid en billijkheid niet langer kan worden gevergd dan wel indien zich anderszins omstandigheden voordoen welke van dien aard zijn dat ongewijzigde instandhouding van de overeenkomst in redelijkheid niet mag worden verwacht.

Artikel 22. Geheimhouding

22.1. Beide partijen zijn verplicht tot geheimhouding van alle vertrouwelijke informatie die zij in het kader van de overeenkomst van elkaar of uit andere bron hebben verkregen. Informatie geldt als vertrouwelijk als dit door de andere partij is medegedeeld of als dit voortvloeit uit de aard van de informatie. De partij die vertrouwelijke informatie ontvangt, zal deze slechts gebruiken voor het doel waarvoor deze verstrekt is.
22.2. Mastop verwerkt persoonsgegevens in overeenstemming met de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG). Voor meer informatie over de verwerking van persoonsgegevens kan de klant het privacy beleid van Mastop raadplegen, zie onderaan de contact pagina van onze website op www.mastop.nl/contact.

Artikel 23. Bevoegde rechter en toepasselijk recht

23.1. Alle geschillen ter zake van overeenkomsten tussen de klant en Mastop worden voorgelegd aan de bevoegde rechter in het arrondissement waar Mastop gevestigd is. Indien Mastop een beroep doet op dit artikel, dan heeft de klant zijnde een particulier de mogelijkheid om binnen 1 maand voor de volgens de wet bevoegde rechter te kiezen.
23.2. Op alle met Mastop gesloten overeenkomsten is Nederlands recht van toepassing.

Meer weten? Neem contact met ons op!