ALGEMENE VOORWAARDEN MASTOP TOTAAL TECHNIEK B.V.

Artikel 1. Algemeen
 1. Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen en overeenkomsten met Mastop Totaal Techniek B.V.
  en al haar leveranties en werkzaamheden, ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder KvK-nummer
  29049097 en aan haar gelieerde ondernemingen, hierna te noemen: “Mastop”, en de Klant anderzijds. Afwijkingen
  van deze voorwaarden kunnen uitsluitend schriftelijk worden overeengekomen.
 2. In deze voorwaarden worden de hiernavolgende termen in de navolgende betekenis gebruikt, tenzij uitdrukkelijk
  anders is aangegeven of uit de context anders blijkt:
  a. Klant: de rechtspersoon of consument die met Mastop een overeenkomst is aangegaan of wenst aan te gaan
  of die een offerte van Mastop heeft ontvangen;
  b. Overeenkomst: de overeenkomst tussen de Klant en Mastop;
  c. Systeem: het irrigatiesysteem, de technische installatie of overige zaak die door Mastop wordt of is geleverd;
  d. Locatie: de locatie waar het systeem wordt of is gemonteerd of waar het systeem wordt of is geleverd.
 3. Indien eenmaal onder de toepasselijkheid van deze voorwaarden is gecontracteerd, zijn deze voorwaarden ook op
  latere overeenkomsten onverkort van toepassing.
 4. De toepasselijkheid van eventuele inkoop- of andere voorwaarden van de Klant wordt uitdrukkelijk van de hand
  gewezen.
 5. In het geval van tekstueel betekenisverschil tussen de verschillende taalversies van deze voorwaarden, geldt dat de
  Nederlandse tekst bindend is.
Artikel 2. Totstandkoming van de overeenkomst
 1. Alle aanbiedingen van Mastop zijn vrijblijvend. Aanbiedingen kunnen worden herroepen totdat er een
  overeenkomst tot stand is gekomen. Mastop behoudt zich het recht voor een order zonder opgaaf van redenen te
  weigeren.
 2. Overeenkomsten komen niet eerder tot stand dan na schriftelijke aanvaarding door Mastop dan wel zodra Mastop
  is begonnen met de uitvoering door de Klant geplaatste order. Dit voorgaande geldt ook voor eventueel later
  gemaakte aanvullende afspraken of wijzigingen, alsmede afspraken of toezeggingen.
 3. De offerte is geldig tot 14 dagen na de offertedatum. Indien in de offerte hiervan wordt afgeweken, dan is de
  offerte leidend.
 4. In catalogussen of op de website vermelde producteigenschappen, technische eigenschappen,
  duurzaamheidskenmerken en geplaatste afbeeldingen geven slechts een indruk van de goederen en zijn niet
  bindend voor Mastop.
 5. Kennelijke fouten of vergissingen in offertes, het aanbod, overeenkomsten of e-mailberichten of op de website van
  Mastop binden Mastop niet.
 6. Een samengestelde prijsopgave verplicht Mastop niet tot het verrichten van een gedeelte van de opdracht tegen
  een overeenkomstig deel van de opgegeven prijs.
 7. De door Mastop aan de Klant versterkte offertes en daarbij behorende documenten blijven eigendom van Mastop
  en mogen zonder toestemming van Mastop niet gebruikt, vermenigvuldigd of openbaar gemaakt worden.
 8. Acceptatie van de offerte door de Klant kan slecht geschieden onder aanvaarding van deze algemene voorwaarden.
Artikel 3. Verplichtingen van de Klant
 1. De Klant staat in voor de juistheid en volledigheid van de door of namens hem aan Mastop opgegeven eisen,
  specificaties en aanwijzingen van de gewenste prestatie en andere gegevens waarop Mastop haar offerte,
  overeenkomst en (uitvoering van) werkzaamheden baseert.
 2. Indien de door de Klant aangeleverde gegevens onvolledig en/of onjuist zijn, komt dit volledig voor rekening en
  risico van de Klant.
 3. De Klant draagt er zorg voor dat alle gegevens, apparatuur en ruimtes, waarvan Mastop aangeeft dat deze
  noodzakelijk zijn of waarvan de Klant redelijkerwijs behoort te begrijpen dat deze noodzakelijk zijn voor het
  uitvoeren van de overeenkomst, tijdig aan Mastop worden verstrekt of ter beschikking worden gesteld.
 4. De Klant dient er tijdig voor eigen rekening voor zorg te dragen dat:
  a. De locatie op het overeengekomen tijdstip schoon en vrij van obstakels dus toegankelijk is voor Mastop;
  b. De werkzaamheden ongestoord, veilig en tijdig uitgevoerd kunnen worden;
  c. Op de locatie alle redelijke voorzieningen welke voor een goede uitvoering van de werkzaamheden nodig zijn
  aanwezig zijn, zie voor de voorzieningen i.v.m. het installeren van het systeem artikel 8;
  d. De locatie in overeenstemming is met de redelijke eisen die Mastop stelt;
  e. Mastop onverwijld wordt geïnformeerd omtrent feiten en omstandigheden die in verband met de uitvoering
  van de overeenkomst van belang kunnen zijn.
 5. De Klant vrijwaart Mastop tegen aanspraken door derden, uit welke hoofde dan ook, in verband met handelingen
  en gedragingen van de Klant, onder meer indien de Klant de verplichtingen uit dit artikel niet nakomt.
 6. Bij Irriview (web-based) irrigatiesystemen dient er te allen tijde, ook na installatie, een actieve en goed werkende
  internetverbinding aanwezig te zijn, conform de bijlage “de vereisten voor installatie irrigatiesysteem” bij de
  overeenkomst. Voor MT-ECO-PRO (Hydrawise) systemen moet er te allen tijde een goede Wifi verbinding zijn. In de
  offerte zijn niet de werkzaamheden opgenomen die nodig zijn om een internetverbinding te realiseren. Indien geen
  internet aanwezig is bij de voornoemde systemen, dan bestaat de kans op schade aan de techniek en/of de
  beplanting.
Artikel 4. Levering en termijnen
 1. Alle door Mastop opgegeven termijnen zijn slechts indicatief en uitdrukkelijk geen fatale termijnen. Ter zake van
  termijnen raakt Mastop pas in verzuim als zij rechtsgeldig in gebreke is gesteld met daarin een redelijke termijn
  waarbinnen Mastop alsnog tot uitvoering over kan gaan.
 2. Van een fatale termijn kan enkel sprake zijn als uitdrukkelijk schriftelijk door Mastop is overeengekomen of
  bevestigd dat een bepaalde termijn als fatale termijn wordt beschouwd.
 3. Termijnen vangen aan op het moment dat Mastop alle noodzakelijke gegevens en zaken van de Klant heeft
  ontvangen en indien van toepassing, de aanbetaling is ontvangen.
 4. Niet-tijdige (op)levering geeft de Klant geen recht op schadevergoeding, ontbinding van de overeenkomst of
  opschorting van enige verplichting jegens Mastop.
 5. In het geval dat een door Mastop met de Klant overeengekomen (op)leveringstermijn wordt overschreden ten
  gevolge van een gebeurtenis, die in feite buiten haar macht ligt en niet aan haar doen en/of laten kan worden
  toegeschreven, zoals o.a. omschreven in artikel 14 van deze algemene voorwaarden, wordt deze termijn
  automatisch verlengd met de periode dat zij ten gevolge van een dergelijke gebeurtenis werd overschreden.
 6. Het is Mastop toegestaan verkochte zaken in gedeelten te leveren. Indien de zaken in gedeelten worden geleverd,
  is Mastop bevoegd elk gedeelte afzonderlijk te factureren.
 7. Transportkosten voor levering van orders worden bij de Klant in rekeningen gebracht, tenzij anders vermeld. Indien
  de Klant verzoekt de aflevering van een order op een andere wijze te behandelen dan gebruikelijk, b.v. verzending
  per expresse of per bijzonder transport, of indien speciaal verpakkingsmateriaal noodzakelijk is, worden hieraan
  verbonden meerkosten ook aan de Klant in rekening gebracht.
 8. De Klant is verplicht de gekochte zaken af te nemen op het moment waarop deze bij hem bezorgd worden dan wel
  op het moment waarop deze volgens de overeenkomsten aan hem ter beschikking worden gesteld.
 9. Indien de Klant afname weigert of nalatig is met het verstrekken van informatie of instructies, noodzakelijk voor de
  levering, zullen de zaken worden getransporteerd en opgeslagen voor rekening en risico van de Klant.
Artikel 5. Prijzen en tarieven
 1. Vermelde prijzen en tarieven zijn exclusief btw en andere heffingen die van overheidswege worden opgelegd, tenzij
  schriftelijk anders vermeld en tenzij de Klant een consument is.
 2. Iedere overeenkomst geschiedt onder de nadrukkelijke voorwaarde dat de prijs is gebaseerd op het moment van
  het sluiten van de overeenkomst geldende kostenfactoren, zoals onder andere: inkoopprijzen, uurtarieven,
  uitvoerrechten, vracht, assurantie, lossingskosten, invoerrechten, heffingen, belastingen, vreemde valuta
  verrekening en transportkosten. Wordt enige tijd later pas uitvoering gegeven aan de overeenkomst, dan zijn de op
  dat moment geldende prijzen van toepassing.
 3. Mastop heeft het recht de prijzen te verhogen met de vóór de dag van levering of de vóór de dag van aanvang
  uitvoering van werkzaamheden optredende verhogingen die ontstaan door bijvoorbeeld stijging van
  materiaalprijzen, productiekosten, invoerrechten, belastingen, wijzigingen in wet- en/ of regelgeving, koersen van
  buitenlandse valuta, transportkosten en dergelijke of verhoging van uurtarieven, onder andere, doch niet
  uitsluitend vanwege wijzigingen in de cao.
 4. Mastop heeft daarnaast het recht haar prijzen en tarieven te verhogen. Indien er loonsverhogingen worden
  doorgevoerd volgens de geldende cao, behoudt Mastop zich het recht voor om de uurtarieven dienovereenkomstig
  aan te passen. De kosten van een duurovereenkomst kunnen per jaar worden gewijzigd en worden jaarlijks
  geïndexeerd.
 5. Indien de prijswijziging een verhoging van meer dan 8% betreft, dan heeft de Klant het recht om de
  duurovereenkomst te beëindigen op de wijze zoals bepaald bij overeenkomst, met inachtneming van een
  opzegtermijn van 2 maanden.
Artikel 6. Meerwerk en extra kosten
 1. Indien een van de volgende omstandigheden zich voordoet, dan heeft Mastop het recht de extra kosten die zij
  daardoor heeft moeten maken aan de Klant in rekening te brengen:
  a. De overeenkomst op verzoek van de Klant wordt uitgebreid of gewijzigd;
  b. Er sprake is van wachttijden en oponthoud veroorzaakt door het niet voldoen van de Klant aan zijn
  verplichtingen;
  c. Extra werkzaamheden uitgevoerd dienen te worden voortvloeiend uit omstandigheden welke niet
  redelijkerwijs waar te nemen of verwachten waren aan de hand van gegevens waarop de offerte is
  gebaseerd;
  d. Indien er sprake is van verschillen tussen de tijdens de uitvoering blijkende toestand van de locatie enerzijds
  en de toestand die Mastop redelijkerwijs had mogen verwachten;
  e. De locatie niet leeg en schoon is;
  f. De locatie niet goed bereikbaar is;
 2. Alle extra kosten voortkomende uit het feit dat er niet aan de verplichtingen zoals opgenomen in artikel 3 en/of de
  vereisten in de bijlage “de vereisten voor installatie irrigatiesysteem” bij de overeenkomst is voldaan komen voor
  rekening van de Klant.
 3. De kosten voor installatie van het systeem zijn enkel in de prijs van het systeem inbegrepen, indien dit uitdrukkelijk
  schriftelijk is opgenomen in de offerte of overeenkomst.
 4. Eventuele parkeer- verzend-, reis- en verblijfkosten (waaronder eten, drinken en kosten voor overnachting) worden
  doorberekend aan de Klant.
 5. Bij orders en balieverkoop onder de €50,00 exclusief btw kunnen afhandelingskosten in rekening gebracht worden.
  Hetzelfde geldt voor werk op basis van regie; in dat geval kunnen per factuur afhandelingskosten in rekening
  worden gebracht.
 6. Mastop gaat ervan uit dat er een elektra stopcontact 230/380V binnen 40 meter van de locatie aanwezig is. Bij het
  ontbreken zullen de kosten voor het gebruik van een aggregaat op basis van nacalculatie aan de Klant worden
  doorberekend.
 7. De kosten voor inbedrijfname, het opstarten en uittesten van het systeem, eventuele kosten voor het huren van
  een hoogwerker en/of steiger of andere benodigdheden en kosten voor hak-, breek- en graafwerk zijn niet in de
  geoffreerde prijs inbegrepen, tenzij uitdrukkelijk schriftelijk anders is vermeld.
 8. Het leveren en verwerken van lava, zand, grond etc. gaat altijd op basis van meer/minder aantallen en -werk. Dit
  wordt verrekend op nacalculatie.
 9. Extra kosten voortvloeiend uit oponthoud door derden en buiten de invloed van Mastop en/of de Klant wordt ook
  gezien als meerwerk.
Artikel 7. Oplevering
 1. De werkzaamheden van Mastop worden als opgeleverd beschouwd in de volgende gevallen:
  a. Als het werk goedgekeurd is;
  b. Als het werk in gebruik is genomen;
  c. Als het systeem online komt waardoor afstandsbeheer of wifi-verzorging in werking is;
  d. Als de Klant niet binnen 14 dagen na oplevering dan wel na uitvoering van de laatste werkzaamheden
  schriftelijk kenbaar heeft gemaakt dat het werk niet is goedgekeurd;
  e. Indien het werk niet wordt goedgekeurd op grond van kleine gebreken of ontbrekende onderdelen die
  binnen 30 dagen kunnen worden hersteld of nageleverd en die ingebruikname niet in de weg staan.
 2. Indien het werk niet wordt goedgekeurd, dan dient de Klant dit binnen 14 dagen na oplevering dan wel na
  uitvoering van de laatste werkzaamheden onder opgave van redenen schriftelijk kenbaar te maken en dient
  Mastop in de gelegenheid te worden gesteld om tot herstel over te gaan.
 3. Indien een storing in het (op)geleverde veroorzaakt is door een handelen en/of nalaten van de Klant, dat zijn alle
  kosten die Mastop heeft moet maken om de storing te verhelpen voor rekening van de Klant.
 4. Het is de Klant niet toegestaan wijzigingen aan te brengen in het (op)geleverde zonder voorafgaande toestemming
  van Mastop, tenzij het wijzigingen betreffen die vallen onder het normaal gebruik van het (op)geleverde.
 5. De Klant is verplicht het (op)geleverde enkel te gebruiken zoals volgt uit de instructies of de technische
  specificaties
Artikel 8. Garanties
 1. Mastop verleent op alle opgeleverde materialen en installaties een garantie van 2 jaar, ingaande op de datum van
  (op)levering. Bij irrigatieregelingen (stand-alone & webbased), klimaatregelingen, substraatregelingen en alle
  andere samengestelde irrigatie- en regelunits geldt deze garantie enkel indien de Klant een service- en
  onderhoudscontract ten behoeve van het systeem bij Mastop heeft afgesloten én de Klant het systeem vanaf de
  oplevering minimaal één maal per half jaar door Mastop heeft laten onderhouden én aan de verdere voorwaarden
  genoemd verderop in dit artikel is voldaan. De garantie omschreven in dit artikel is niet van toepassing op kleine
  onderdelen en op onderdelen die aan slijtage onderhevig zijn.
 2. Indien het door Mastop geïnstalleerde systeem gedurende de garantieperiode een gebrek vertoont en de
  garantieclaim wordt door Mastop geaccepteerd, dan zal Mastop kosteloos een nieuw onderdeel leveren.
  Arbeidskosten inclusief reisuren en reis- en verblijfskosten gemaakt om een gebrekkig onderdeel te vervangen
  vallen dan ook onder de garantie. De aansprakelijkheid van Mastop is te allen tijde beperkt tot hetgeen in artikel 13
  is opgenomen.
 3. Indien het door Mastop geleverde systeem gedurende de garantieperiode een gebrek vertoont en de garantieclaim
  wordt door Mastop geaccepteerd, dan zal Mastop kosteloos een nieuw onderdeel leveren. Arbeidskosten gemaakt
  om een gebrekkig onderdeel te vervangen vallen dan onder de garantie. Reisuren en eventuele verblijfskosten
  worden bij de Klant in rekening gebracht. De aansprakelijkheid van Mastop is te allen tijde beperkt tot hetgeen in
  artikel 13 is opgenomen.
 4. Het vervangen van onderdelen verlengt nooit de garantieperiode.
 5. Om in aanmerking te komen voor garantie gelden naast de overige in dit artikel genoemde voorwaarden tevens de
  volgende voorwaarden:
  a. Het gehele systeem (behalve de sensoren en (druppel) leidingen) is opgesteld in een afgesloten ruimte die
  slechts toegankelijk is voor bevoegde personen die verantwoordelijk zijn voor het systeem;
  b. Deze ruimte moet goed geventileerd, droog en vorstvrij zijn.
 6. Mastop dient de mogelijkheid te worden gegeven de garantieclaim te onderzoeken.
 7. De garantieclaim wordt afgewezen indien er sprake is van gebreken die het gevolg zijn van:
  a. Invloeden van buitenaf zoals: geen of onvoldoende water, vervuild water, geen of onjuiste voedingsspanning,
  (korst)sluiting, blikseminslag, een defecte en/of niet juist geconfigureerde internetverbinding, vandalisme,
  diefstal, mechanische beschadigingen, etc.;
  b. Het door de klant niet tijdig opvolgen van geadviseerde actie na het doorgeven van alarmmeldingen van
  Irriview/Hydrawise
  c. Het aangebracht hebben van veranderingen aan het systeem, waaronder begrepen reparaties die niet met
  toestemming van Mastop zijn verricht;
  d. Ondeugdelijk installatie en/of gebruik van het systeem door derden;
  e. Gebreken in zaken die niet door Mastop zijn geleverd.
 8. Kosten voortkomend uit servicebezoeken tbv het verhelpen van gebreken met de door de in artikel 8.7 genoemde
  oorzaken worden in rekening gebracht.
 9. Indien de Klant geen beroep toekomt op de garantie bijvoorbeeld omdat niet aan alle garantievoorwaarden is
  voldaan of indien de garantieperiode is verstreken, en Mastop verhelpt in opdracht van de Klant het gebrek, dan
  worden de kosten voor deze werkzaamheden aan de Klant in rekening gebracht.
Artikel 9. Facturatie en betaling
 1. Bij projecten met een aanneemsom van €4.000,- exclusief btw en meer geschiedt facturatie, tenzij anders
  schriftelijk overeengekomen, als volgt:
  a. 40% bij opdracht;
  b. 50% bij aanvang van de werkzaamheden;
  c. 10% na voltooiing/ oplevering/online komen van het project.
 2. Bij projecten met een aanneemsom onder de € 4.000,-, handelsorders, abonnementen, storingen en andere
  service- en onderhoudsopdrachten geschiedt facturatie in 1 termijn, tenzij anders schriftelijk overeengekomen.
 3. De Klant dient de van Mastop ontvangen facturen te betalen binnen 14 dagen na de factuurdatum, tenzij anders
  overeengekomen.
 4. Indien de Klant een gefactureerd bedrag niet tijdig betaald, dan heeft Mastop het recht de uitvoering van de
  werkzaamheden op te schorten dan wel te ontbinden, totdat alle openstaande facturen zijn voldaan. Mastop kan
  niet aansprakelijk worden gesteld voor de eventuele schade die de Klant door een dergelijke opschorting of
  ontbinding lijdt.
 5. Nadat de Klant alsnog aan zijn verplichtingen heeft voldaan, staat Mastop de leveringstermijn ter beschikking die,
  rekening houdende met alsdan in het bedrijf Mastop en/of van de toeleveranciers van Mastop bestaande
  mogelijkheden, voor levering van de goederen nodig is.
 6. Bij overschrijding van de betalingstermijn is Mastop gerechtigd vanaf de tweede herinnering extra
  administratiekosten in rekening te brengen. Daarnaast komen alle kosten van invordering, nadat de Klant in
  verzuim is, zowel gerechtelijk als buitengerechtelijk, ten laste van de Klant. De buitengerechtelijke incassokosten
  worden vastgesteld op 15% van de hoofdsom met een minimum van €300,-. Bij de Klant zijnde een consument
  geldt de wettelijke rente en worden de buitengerechtelijke incassokosten vastgesteld overeenkomstig de Wet
  Incassokosten.
 7. In geval van liquidatie, faillissement, beslag of surseance van betaling van de Klant zijn de vorderingen van Mastop
  op de Klant onmiddellijk opeisbaar.
 8. Iedere betaling door de Klant strekt allereerst tot voldoening van de verschuldigde rente en vervolgens tot
  voldoening van de op de invordering vallende kosten. Pas na voldoening van deze bedragen strekt enige betaling
  door de Klant tot voldoening van de openstaande hoofdsom.
 9. Het is de Klant niet toegestaan om op het te betalen factuurbedrag enig bedrag in mindering te brengen of enig
  bedrag daarmee te verrekenen. Het recht van de Klant om een beroep te doen opschorting is dus tevens
  uitgesloten.
Artikel 10. Reclames
 1. De Klant dient de gekochte zaken direct bij aflevering te (laten) onderzoeken. De Klant dient na te gaan of het
  geleverde aan de overeenkomst beantwoordt, te weten:
  a. Of de juiste zaken zijn geleverd;
  b. Of de afgeleverde zaken wat betreft kwantiteit (bijvoorbeeld het aantal en de hoeveelheid) overeenstemmen
  met hetgeen is overeengekomen;
  c. Of de afgeleverde zaken voldoen aan de overeengekomen kwaliteitseisen of – indien deze ontbreken- aan de
  eisen die gesteld mogen worden voor een normaal gebruik en/of handelsdoeleinden.
 2. Reclames op grond van zichtbare gebreken vervallen indien de Klant het gebrek niet binnen 48 uur na ontvangst
  van de zaken aan Mastop schriftelijk heeft gemeld.
 3. Klachten over een factuur van Mastop dienen, op straffe van verval van alle rechten, binnen 8 dagen na
  factuurdatum schriftelijk kenbaar gemaakt te worden, bij gebreke waarvan de factuur als juist en onbetwist wordt
  beschouwd.
 4. Alle andere eventuele gebreken dienen binnen 5 dagen nadat de Klant een gebrek heeft geconstateerd, althans
  redelijkerwijs had kunnen constateren, schriftelijk, onder nauwkeurige opgave van de aard en de grond van de
  klachten, schriftelijk bij Mastop te worden gemeld. Na deze termijn kan de Klant geen beroep meer doen op een
  gebrek in de prestatie.
 5. De klacht dient een omschrijving van het gebrek te bevatten en Mastop dient op eerste verzoek in de gelegenheid
  te worden gesteld de klacht te onderzoeken. De Klant dient toe te staan dat Mastop een inspectie van de
  betrokken goederen door een deskundige of een onafhankelijke instantie laat plaatsvinden. Bij het gegrond
  verklaren van de reclamering door de deskundige, zijn de kosten van de inspectie voor Mastop. Bij
  ongegrondverklaring zijn de kosten voor rekening van de Klant.
 6. Indien de Klant tijdig een klacht geeft gemeld bij Mastop en deze de klacht heeft erkend, dan is Mastop naar haar
  keuze uitsluitend gehouden tot aflevering van het ontbrekende, vervanging van de geleverde goederen na
  terugzending van het oorspronkelijke geleverde of teruggave van een evenredig deel van de koopprijs.
 7. Door het indienen van een klacht wordt de betalingsplicht van de Klant niet opgeschort, tenzij Mastop met een
  dergelijke opschorting uitdrukkelijk schriftelijk instemt.
Artikel 11. Eigendomsvoorbehoud
 1. Verkoop en levering vindt plaats onder uitgebreid eigendomsvoorbehoud. Het eigendom van verkochte, geleverde
  en te leveren zaken, ook de reeds betaalde, wordt voorbehouden totdat alle vorderingen – met inbegrip van rente
  en kosten- van Mastop op de Klant uit hoofde van de overeenkomsten en daarmee samenhangende diensten zijn
  voldaan.
 2. Zolang het eigendom van het geleverde niet op de Klant is overgegaan, kan en mag deze de zaken niet in eigendom
  overdragen of aan derden enig anders zekerheidsrecht verlenen voor schulden, leningen of andere financiële
  regelingen.
 3. De Klant is verplicht:
  a. De onder eigendomsvoorbehoud geleverde zaken op behoorlijke wijze opgeslagen te houden alsmede deze
  van merktekens te voorzien en/of als herkenbaar eigendom van Mastop te bewaren;
  b. Alle aanspraken van de Klant op verzekeraar met betrekking tot de onder eigendomsvoorbehoud geleverde
  zaken op eerste verzoek van Mastop te verpanden aan Mastop ex artikel 3:239 BW;
  c. Mastop onmiddellijk op de hoogte te stellen indien derden rechten pretenderen ten aanzien van de door de
  Mastop aan de Klant geleverde zaken, in het geval Mastop op grond van de levering van die zaken nog enig
  bedrag van de Klant te vorderen heeft. Mastop is in dat geval gerechtigd om de betreffende zaken onmiddellijk
  onder zicht te nemen. In een dergelijk geval is de Klant aansprakelijk voor alle kosten die dit met zich
  meebrengt. Mastop is verplicht deze zaken eerst weer uit te leveren nadat Mastop volledig is betaald op ter
  zake van haar vordering(en) adequate zekerheid is gesteld.
 4. Mastop is bevoegd om, indien de Klant met betaling te laat is of indien er gegronde reden bestaat om aan te
  nemen dat de Klant niet of te laat zal betalen of in betalingsmoeilijkheden verkeert of dreigt te gaan verkeren, haar
  eigendommen onder zich te (laten) nemen en deze te verkopen aan derden.
 5. Voor het geval Mastop ingevolge lid 1 van dit artikel de zaken waarop het eigendomsvoorbehoud rust als haar
  eigendom opvordert, geeft de Klant reeds nu voor alsdan onvoorwaardelijk en niet herroepbaar toestemming aan
  Mastop, of door Mastop aan te wijzen derden, om al die plaatsen te betreden waar de eigendommen van Mastop
  zich bevinden en die zaken mee terug te nemen indien de Klant in gebreke blijft.
 6. Indien de Klant in gebreke blijft de verplichtingen uit dit artikel (tijdig) na te komen, dan is de Klant in verzuim en
  verbeurt zij aan Mastop, zonder dat een nadere ingebrekestelling nodig is, een direct opeisbare boete van
  €1.000,00, te vermeerderen met een boete van €1.000,00 per dag, zolang de ‘overtreding’ voortduurt, zulks tot een
  maximum van €400.000,00, onverminderd het recht van Mastop om daarnaast volledige schadevergoeding te
  vorderen. De Klant is de boete verschuldigd bij niet nakoming van zijn verplichtingen, onverminderd het
  vorderingsrecht van Mastop tot nakoming van (de overige) verplichtingen van de Klant uit (de) Overeenkomst(en).
 7. Indien Mastop zaken als haar eigendom vordert en deze zaken terughaalt, zal Mastop aan de Klant voor deze zaken
  een creditnota aan de Klant toezenden ter hoogte van de marktwaarde van de teruggehaalde zaken op het
  moment van terugname. De marktwaarde is in ieder geval gelijk aan de verkoopwaarde verminderd met het verlies
  van waarde van de zaken en verminderd met de kosten van het terughalen van de zaken c.q. gelijk aan de
  verkoopwaarde van de zaken die zijn gerealiseerd in het geval de zaken via een onderhandse/ openbare verkoop
  aan een derde zijn verkocht verminderd met de kosten van het terughalen van de zaken, zulks ter keuze van
  Mastop. Onverminderd het recht op overige schadevergoeding. De verkoopwaarde van op maat gemaakte
  goederen kan aanmerkelijk lager of zelfs vrijwel nul zijn.
 8. Indien en voor zover het land van de bestemming van de zaken verdergaande mogelijkheden biedt ten aanzien van
  het eigendomsvoorbehoud, dan gelden die verdergaande mogelijkheden.
Artikel 12. Intellectuele eigendommen
 1. De Klant zal zich onthouden van enige inbreuk op rechten van intellectuele of industriële eigendom alsmede
  soortgelijke rechten van Mastop, waaronder begrepen merkenrechten en vertrouwelijke bedrijfsinformatie in de
  zin van artikel 1 van de Wet bescherming bedrijfsgeheimen, ter zake van door Mastop aan de Klant geleverde
  zaken.
 2. In het bijzonder is het de Klant verboden om informatie aan een of meer derden bekend te maken die hen in staat
  stelt om de door Mastop geleverde zaken geheel of gedeeltelijk te (laten) reproduceren.
 3. Indien de Klant in gebreke blijft de verplichtingen uit dit artikel na te komen, dan is de Klant in verzuim en verbeurt
  zij aan Mastop, zonder dat een nadere ingebrekestelling nodig is, een direct opeisbare boete van €1.000,00 per
  overtreding alsmede een boete van €1.000,00 per dag(deel), zolang de overtreding voortduurt, zulks tot een maximum van €30.000,00.
  Onverminderd het recht van Mastop om daarnaast volledige schadevergoeding tevorderen.
 4. Mastop is gerechtigd om foto’s te maken van haar opdrachten en deze te gebruiken voor promotionele doeleinden.
Artikel 13. Aansprakelijkheid en verjaring
 1. Mastop is niet aansprakelijk voor door de Klant of door derden geleden schade, behoudens en voor zover kan
  worden aangetoond dat sprake is van opzet of grove schuld en/of bewuste roekeloosheid van leidinggevenden en
  met leiding belaste personen.
 2. Mastop kan in geen geval gehouden worden tot het vergoeden van enige schade, die een direct of indirect gevolg is
  van een gebeurtenis die in feite buiten haar macht ligt en aldus niet aan haar doen en/of laten kan worden
  toegeschreven, zoals o.a., doch niet uitsluitend omschreven in artikel 14 dan wel het gevolg is van enige daad of
  nalatigheid van de Klant dan wel in het geval schade is ontstaan terwijl een service-of onderhoudscontract met
  Mastop ontbreekt of aan de Klant te wijten is dat geen tijdige service- of onderhoudsbeurt heeft plaatsgevonden.
 3. De Klant is onder alle omstandigheden verantwoordelijk voor de juistheid en volledigheid van de door hem
  aangeleverde gegevens. Mastop is nimmer aansprakelijk voor eventuele schade die (mede) is veroorzaakt doordat
  de door de Klant aangeleverde gegevens onjuist en/of niet volledig zijn of door het opvolgen van de door de Klant
  gegeven instructies.
 4. Indien de Klant of een derde wijzigingen aanbrengt aan het systeem, het systeem verkeerd heeft gebruikt, heeft
  gebruikt in strijd met de gebruiksinstructies of voor een ander doel heeft gebruikt dan waarvoor het is gekocht of
  indien sprake is van verminking of verlies van gegevens als gevolg van verzending van de gegevens met behulp van
  telecommunicatiefaciliteiten, sluit Mastop iedere aansprakelijkheid uit ten aanzien van de werking en eventuele
  (gevolg)schade.
 5. Indien de locatie niet over de eigenschappen beschikt die de Klant aan Mastop kenbaar heeft gemaakt, of schade
  voortvloeit uit of te wijten is aan afwijkingen van zaken waaraan Mastop werkzaamheden verricht, dan is de Klant
  aansprakelijk voor alle schade die Mastop daardoor lijdt.
 6. Mastop is niet verantwoordelijk voor de aangeleverde waterkwaliteit op de locatie en het daardoor ontstane
  schade aan beplanting en/of materiaal.
 7. Mastop is in geen geval aansprakelijk voor indirecte schade, daaronder begrepen gevolgschade, gederfde winst,
  gemiste besparingen, schade door bedrijfsstagnatie, kosten voortvloeiende uit veroordeling in proceskosten, renteen/of vertragingsschade, schade als gevolg van het verschaffen van gebrekkige medewerking en/of informatie van
  de Klant, en/of schade wegens door Mastop gegeven vrijblijvende inlichtingen of adviezen waarvan de inhoud niet
  uitdrukkelijk onderdeel van de overeenkomst vormt.
 8. Indien Mastop aansprakelijk mocht zijn voor enigerlei schade, dan is de cumulatieve aansprakelijkheid van Mastop
  beperkt tot het bedrag van de door de verzekeraar van Mastop gedane uitkering. Indien de verzekeraar in enig
  geval niet tot uitkering overgaat of de schade niet door de verzekering wordt gedekt, dan is de aansprakelijkheid
  van Mastop beperkt, voor zover dat niet in strijd is met een dwingendrechtelijke wetsbepaling, tot het bedrag dat
  de Klant aan Mastop heeft betaald voor het (op)geleverde waarop de aansprakelijkheid betrekking heeft.
 9. De termijn waarbinnen Mastop schriftelijk tot vergoeding van de schade kan worden aangesproken, is in alle
  gevallen en op straffe van verval van recht beperkt tot een termijn van 1 maand nadat het schade brengende feit
  zich heeft voorgedaan. Alle vorderingen tot schadevergoeding verjaren door verloop van 6 maanden en in het geval
  van consumenten 12 maanden na de aanvang van de dag van aansprakelijkstelling, indien zij niet binnen deze
  termijn in rechte aanhangig worden gemaakt.
 10. Indien Mastop als onderaannemer betrokken is, is de Klant zelf verantwoordelijk voor het afsluiten van een CARverzekering. Mastop zal klant vragen om een kopie verzekeringsbewijs.
Artikel 14. Overmacht
 1. Overmacht in de zin van dit artikel wordt gelijkgesteld aan overmacht ex artikel 6:75 BW. Van overmacht aan de
  zijde van Mastop is in ieder geval, maar niet uitsluitend, sprake indien Mastop na het sluiten van de overeenkomst
  verhinderd wordt aan haar verplichtingen uit de overeenkomst of aan de voorbereiding daarvan te voldoen ten
  gevolge van een (burger)oorlog, oorlogsschade, oorlogsgevaar, oproer, blokkade, boycot, natuurrampen, een
  epidemie, een pandemie, gebrek aan grondstoffen, verhindering en onderbreking van transport en
  transportproblemen, weersomstandigheden, molest, brand, wateroverlast, overstroming, aswolk(en), werkstaking
  en bedrijfsbezetting (beide zowel georganiseerd als ongeorganiseerd), in- en uitvoerbelemmeringen,
  overheidsmaatregelen, wijzigingen in wet- of regelgeving, defecten aan machinerieën, storingen in de levering van
  energie, storing van internet, datanetwerk of telecommunicatiefaciliteiten, wanprestatie van toeleveranciers,
  ziekte onder personeel en/of afwezigheid van voor de levering cruciale medewerkers, apparatuur of faciliteiten,
  (cyber)criminaliteit en (cyber)vandalisme, alles zowel in het bedrijf van Mastop als bij derden, zoals toeleveranciers,
  van wie Mastop de benodigde goederen of onderdelen daarvan geheel of gedeeltelijk moet betrekken, evenals bij
  opslag of gedurende transport al dan niet in eigen beheer. Deze opsomming is niet allesomvattend.
 2. Tijdens overmacht worden de leverings- en andere verplichtingen van Mastop opgeschort. Indien door overmacht
  de levering meer dan 6 maanden wordt vertraagd, zijn zowel Mastop als de Klant bevoegd de overeenkomst,
  zonder gerechtelijke tussenkomst, te ontbinden zonder dat er in dat geval een verplichting tot schadevergoeding
  ontstaat.
 3. Indien Mastop bij het intreden van de overmacht al gedeeltelijk aan haar verplichtingen heeft voldaan of slechts
  gedeeltelijk aan haar verplichtingen kan voldoen, is Mastop gerechtigd het reeds geleverde c.q. het leverbare deel
  afzonderlijk te factureren en is de Klant gehouden deze factuur te voldoen als betrof het een afzonderlijke
  overeenkomst.
 4. Mastop heeft ook het recht zich op overmacht te beroepen, indien de omstandigheid die (verdere) nakoming
  verhindert, intreedt nadat Mastop haar verbintenis had moeten nakomen.
Artikel 15. Opschorting en ontbinding
 1. Mastop is gerechtigd de uitvoering van de overeenkomst met onmiddellijke ingang op te schorten indien:
  a. Mastop bij het uitvoeren van de overeenkomst wordt of dreigt te worden blootgesteld aan een gevaarlijke
  situatie;
  b. Het materiaal waarmee alsmede de omstandigheden waarin de overeenkomst dient te worden uitgevoerd
  niet voldoen aan de daaraan door de wet gestelde eisen.
 2. Indien er beslag wordt gelegd op zaken van de Klant, de Klant in staat van faillissement wordt verklaard of
  anderszins de vrije beschikking over zijn vermogen verliest, heeft Mastop het recht (verdere) uitvoering van de
  overeenkomst op te schorten, dan wel de overeenkomst geheel of gedeeltelijk te ontbinden, onverminderd het
  recht van Mastop op schadevergoeding.
 3. Indien de Klant een van zijn verplichtingen jegens Mastop niet nakomt of Mastop vreest dat de klant zijn
  verplichtingen niet zal nakomen en de Klant is niet in staat om op eerste verzoek van Mastop adequate zekerheid
  voor de nakoming van zijn verplichtingen te stellen, dan heeft Mastop het recht de overeenkomst geheel of
  gedeeltelijk te ontbinden, onverminderd het recht van Mastop op schadevergoeding.
 4. Voorts is Mastop bevoegd de overeenkomst te ontbinden indien zich omstandigheden voordoen welke van dien
  aard zijn dat nakoming van de overeenkomst onmogelijk is of naar maatstaven van redelijkheid en billijkheid niet
  langer kan worden gevergd dan wel indien zich anderszins omstandigheden voordoen welke van dien aard zijn dat
  ongewijzigde instandhouding van de overeenkomst in redelijkheid niet mag worden verwacht
Artikel 16. Bevoegde rechter en toepasselijk recht
 1. Op alle met Mastop gesloten overeenkomsten is Nederlands recht van toepassing.
 2. Alle geschillen die voortvloeien uit de tussen de Klant en Mastop gesloten overeenkomst(en) zullen worden
  beslecht door de bevoegde Nederlandse rechter van de vestigingsplaats van Mastop, tenzij Nederlands
  dwingendrechtelijke bepalingen zich daartegen verzetten.
 3. Geschillen tussen partijen worden, indien sprake is van Klanten die gevestigd zijn buiten Europa, – in afwijking van
  de algemene voorwaarden – met uitsluiting van de gewone rechter beslist door één of drie arbiters van het
  Nederlands Arbitrage Instituut. De taak waarin de arbitrage wordt gevoerd is Nederlands en de plaats van arbitrage
  is Nederland; het Nederlands recht is dus van toepassing.

Meer weten? Neem contact met ons op!