Privacy beleid – Mastop Totaal Techniek B.V.

Artikel 1. Definities

1.1 In dit privacy beleid worden de volgende definities gebruikt:
a. Mastop: de gebruiker van dit privacy beleid: Mastop Totaal Techniek B.V. gevestigd aan Frankrijklaan 9 te Hazerswoude-Dorp, ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder KvK-nummer 29049097;
b. betrokkene: de natuurlijke persoon van wie persoonsgegevens worden verwerkt;
c. overeenkomst: de overeenkomst tussen Mastop en de betrokkene of een rechtspersoon;
d. website: de websites www.mastop.nl en www.irriview.com en www.irriviewnx.com die door Mastop worden beheerd;
e. persoonsgegevens: gegevens waarmee een natuurlijke persoon geïdentificeerd kan worden.

Artikel 2. Persoonsgegevens

2.1. Voor Mastop is een zorgvuldige omgang met persoonsgegevens van groot belang. Ten aanzien van de verwerking van persoonsgegevens handelt Mastop volgens de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG).
2.2. Mastop verwerkt persoonsgegevens in de zin van de AVG van de betrokkene wanneer de betrokkene (namens een rechtspersoon) een offerte heeft aangevraagd of een overeenkomst met Mastop is aangegaan of wanneer Mastop een offerte heeft aangevraagd.
2.3. Mastop verzamelt en verwerkt de volgende gegevens:
a. Contactgegevens, zoals: Voor- en achternaam, e-mailadres en telefoonnummer;
b. Aflevergegevens, zoals: Voor- en achternaam en afleveradres;
c. Administratieve gegevens, zoals: Voor- en achternaam en factuuradres.
2.4. Mastop verwerkt geen bijzondere persoonsgegevens van betrokkenen.

Artikel 3. Grondslag en doeleinden van de verwerking

3.1. De grondslag van de verwerking van de persoonsgegevens is het uitvoeren van de overeenkomst, het voldoen aan wettelijke verplichtingen of het gerechtvaardigd belang van Mastop.
3.2.Mastop verzamelt en verwerkt de persoonsgegevens voor de volgende doeleinden:
a. Het sturen van een offerte;
b. Het aanvragen van een offerte;
c. Het tot stand komen van een overeenkomst;
d. Het uitvoeren van een overeenkomst;
e. Het opnemen van contact met een contactpersoon verzorging groenonderhoud of ICT i.v.m. de overeenkomst;
f. Om te voldoen aan administratieve plichten;
g. Het sturen van een nieuwsbrief.
3.3. De verstrekking van de naam en van het e-mailadres van de contactpersoon die namens een rechtspersoon een overeenkomst aangaat is een contractuele verplichting. Bij de betrokkene zijnde een particulier is de verstrekking van de naam, het e-mailadres, het telefoonnummer en het afleveradres een contractuele verplichting. Zonder deze gegevens kan de overeenkomst niet tot stand komen.
3.4. Mastop zal de persoonsgegevens niet langer bewaren dan strikt nodig is om de doelen te realiseren, zoals omschreven in artikel 3.2, waarvoor de persoonsgegevens worden verwerkt. Persoonsgegevens van contactpersonen van debiteuren en crediteuren worden maximaal 7 jaar bewaard.
3.5. Mastop verwerkt alleen de persoonsgegevens die minimaal noodzakelijk zijn voor de bestaande doeleinden. Mastop streeft naar minimale gegevensverwerking.
3.6. Mastop zal de persoonsgegevens niet verwerken voor andere doeleinden dan hierboven omschreven.

Artikel 4. Nieuwsbrief

4.1. Mastop stuurt enkel nieuwsbrieven die betrekking hebben op zaken die gelijksoortig zijn aan de zaken die de betrokkene van Mastop heeft afgenomen.
4.2. De betrokkene wordt bij het tot stand komen van de overeenkomst ervan in kennis gesteld dat een nieuwsbrief naar de betrokkene wordt gestuurd.
4.3. De betrokkene heeft voor het tot stand komen van de overeenkomst de mogelijkheid om aan te geven dat hij geen nieuwsbrieven wenst te ontvangen.
4.4. In elke nieuwsbrief die naar de betrokkene wordt gestuurd, is een link opgenomen waarmee de betrokkene zich kan afmelden voor de nieuwsbrief van Mastop.

Artikel 5. Wissen van persoonsgegevens

5.1. Mastop zal persoonsgegevens zonder onredelijke vertraging verwijderen uit zijn systemen o.a. indien:
a. De persoonsgegevens niet langer nodig zijn voor de doeleinden waarvoor zij zijn verwerkt;
b. De betrokkene bezwaar maakt tegen de verwerking van zijn persoonsgegevens en dit bezwaar terecht is;
c. De persoonsgegevens onjuist of achterhaald zijn.
5.2. Mastop is niet verplicht persoonsgegevens te wissen indien sprake is van een van de in de wet omschreven situaties waarbij het “recht op vergetelheid” niet van toepassing is.

Artikel 6. Verstrekken van persoonsgegevens aan derden

Mastop zal de persoonsgegevens van de betrokkene aan derden verstrekken, indien:
a. Mastop daarvoor uitdrukkelijk voorafgaande toestemming heeft verkregen van de betrokkene. De betrokkene kan zijn toestemming om persoonsgegevens aan derden te verstrekken te allen tijde intrekken;
b. Een van de wettelijke grondslagen van toepassing is waarop het verstrekken van persoonsgegevens aan een derde is toegestaan;
c. Het noodzakelijk is voor het uitvoeren van de overeenkomst;
d. De doorgifte geschiedt aan een door Mastop voor de in dit privacy beleid opgesomde doeleinden ingeschakelde verwerker, zoals een ICT-dienstverlener of boekhouder, met welke verwerker Mastop middels een overeenkomst of andere rechtshandeling is overeengekomen dat de verwerker voldoende waarborgen biedt ten aanzien van technische en organisatorische beveiligingsmaatregelen met betrekking tot de te verrichten verwerkingen;
e. Daarom verzocht is door een autoriteit, zoals politie of justitie. Voordat Mastop persoonsgegevens aan een autoriteit verstrekt, controleert Mastop de bevoegdheden van deze autoriteit.

Artikel 7. Inzagerecht, recht op overdraagbaarheid, rectificatie en verwijderen

7.1. Op verzoek verleent Mastop aan de betrokkene toegang tot alle persoonsgegevens die Mastop van hem bijhoudt en verstrekt Mastop de betrokkene kosteloos een kopie van deze gegevens in een dergelijke vorm zodat de betrokkene zelf de persoonsgegevens aan een derde kan verstrekken.
7.2. Mastop biedt de betrokkene de mogelijkheid om kosteloos eventueel onjuiste gegevens die Mastop van hem bijhoudt te laten corrigeren of te verwijderen.
7.3. Het verzoek tot toegang, een kopie, wijziging of verwijdering van persoonsgegevens kan schriftelijk of via de e-mail bij Mastop worden ingediend, zie artikel 10.1 voor de contactgegevens van Mastop. Mastop reageert zo spoedig mogelijk op een dergelijk verzoek en in ieder geval binnen 4 weken.

Artikel 8. Bezwaar

8.1. De betrokkene kan bij Mastop bezwaar maken tegen de verwerking van zijn persoonsgegevens indien hij daarvoor gezien zijn specifieke situatie een goede reden voor heeft. Nadat Mastop het bezwaar van de betrokkene heeft ontvangen, stopt Mastop met de verwerking van de persoonsgegevens van de betrokkene, tenzij Mastop bij de verwerking van persoonsgegevens gerechtvaardigde belangen heeft die zwaarder wegen dan het belang van de betrokkene.

Artikel 9. Recht van beperking

9.1. Indien door de betrokkene een verzoek is ingediend i.v.m. het aanpassen, aanvullen of wissen van zijn persoonsgegevens of een bezwaar is ingediend i.v.m. de verwerking van zijn persoonsgegevens en het in behandeling nemen, verwerken en uitvoeren van dit verzoek of dat bezwaar enige tijd duurt, dan kan de betrokkene Mastop verzoeken de verwerking van zijn persoonsgegevens te beperken.

Artikel 10. Contact

10.1. Voor vragen over de wijze waarop Mastop persoonsgegevens verwerkt, het intrekken van een toestemming i.v.m. het verwerken van persoonsgegevens, inzage in persoonsgegevens die Mastop van de betrokkene verwerkt, verzoek om een kopie van zijn persoonsgegevens, het verzoek tot wijziging of verwijdering van zijn persoonsgegevens, het verzoek tot het beperken van de verwerking van zijn persoonsgegevens of het indienen van bezwaar tegen de verwerking van zijn persoonsgegevens, kan de betrokkene via onderstaande contactgegevens contact opnemen met Mastop.
Contactgegevens:
Mastop Totaal Techniek B.V.
Adres:                                     Frankrijklaan 9
Postcode/plaats:                   2391 PX Hazerswoude-Dorp
Land:                                      Nederland
E-mail:                                    info@mastop.nl

10.2. Om er zeker van te zijn dat het verzoek omtrent persoonsgegevens door de betreffende betrokkene is gedaan, kan Mastop de betrokkene vragen een kopie van zijn identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. De betrokkene dient in het kopie zijn pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart te maken. Dit ter bescherming van de privacy van de betrokkene.
10.3. Indien Mastop op verzoek van de betrokkene persoonsgegevens van de betrokkene corrigeert, aanvult of verwijdert of de verwerking van de persoonsgegevens beëindigt of beperkt of een ingetrokken toestemming heeft verwerkt, dan stelt Mastop de betrokkene daarvan op de hoogte.

Artikel 11. Beveiligingsmaatregelen

11.1. Om inzage van persoonsgegevens door onbevoegden, verlies, diefstal en onrechtmatig gebruik van persoonsgegevens te voorkomen, heeft Mastop verschillende beveiligingsmaatregelen getroffen, waaronder maatregelen tegen ongeoorloofde toegang, gebruik, wijziging, onrechtmatige en onbedoelde vernietiging en onbedoeld verlies van de persoonsgegevens. Mastop heeft o.a. de volgende beveiligingsmaatregelen genomen:
a. Het gebruiken van beveiligde systemen met firewall en antivirus software en met sterke wachtwoorden om toegang door onbevoegden tot informatiesystemen te voorkomen;
b. De betrokkene die een irriviewcontract met Mastop is aangegaan kan alleen toegang krijgen tot zijn account op de website www.irriview.com of www.irriviewnx.com middels een gebruikersnaam en een wachtwoord;
c. Beveiligd/encryptie van password manager;
d. Gegevens die via de website aan Mastop worden verstrekt, zijn versleuteld. De website maakt gebruik van een beveiligde verbinding;
e. Het geregeld uitvoeren van software updates.
11.2. Personen die door Mastop worden ingehuurd of bij Mastop in dienst treden en die in het kader van hun taak kennisnemen van persoonsgegevens worden, bijvoorbeeld in een opdrachtovereenkomst, arbeidsovereenkomst of geheimhoudingsverklaring, door Mastop tot geheimhouding verplicht.

Artikel 12. Privacy beleid van derden

12.1. Dit privacy beleid is niet van toepassing op websites van derden, zoals social media websites, die door middel van links met de website zijn verbonden. Mastop aanvaardt geen enkele verantwoordelijkheid of aansprakelijkheid met betrekking tot de wijze waarop deze websites omgaan met persoonsgegevens. Voor meer informatie over de wijze waarop deze derden met persoonsgegevens e.d. omgaan, dient het privacy beleid van de betreffende website geraadpleegd te worden.

Artikel 13. Wijzigingen

13.1. Mastop behoudt zich het recht voor om eenzijdig wijzigingen aan te brengen in dit privacy beleid. Op de website staat de nieuwste versie van het privacy beleid van Mastop.

Artikel 14. Datalek

14.1. Indien zich bij Mastop een beveiligingsincident heeft voorgedaan waarbij persoonsgegevens van gevoelige aard zijn gelekt of waardoor om een andere reden sprake is van een ernstig nadelig gevolg voor de bescherming van de verwerkte persoonsgegevens, dan zal Mastop daarvan, indien mogelijk, binnen 72 uur na constatering van het datalek melding maken bij de Autoriteit Persoonsgegevens en handelen conform de Beleidsregels meldplicht datalekken van de Autoriteit Persoonsgegevens.
14.2. Indien er sprake is van een datalek bij Mastop dat ongunstige gevolgen heeft voor de persoonlijke levenssfeer van de betrokkene, dan stelt Mastop de betrokkene daarvan onverwijld op de hoogte.

Artikel 15. Cookies

15.1. De website maakt gebruik van functionele en analytische cookies.
15.2. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan de website wordt opgeslagen in de browser van het apparaat van de betrokkene.
15.3. Cookies worden 1 maand bewaard.
15.4. De betrokkene kan zich afmelden voor cookies door zijn internetbrowser op een dergelijke wijze in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kan de betrokkene ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van zijn browser verwijderen. Meer informatie omtrent het in- en uitschakelen en het verwijderen van cookies kan de betrokkene vinden in de instructies en/of met behulp van de Help-functie van zijn browser. Wanneer de betrokkene functionele cookies verwijdert of uitschakelt, dan kan dat gevolgen hebben voor het correct functioneren van de website en is het mogelijk dat de betrokkene niet meer kan inloggen op de website.
15.5. Het soort cookie en doelen:
a. Functionele cookies:   Het naar behoren laten functioneren van de website. Met functionele cookies kan de website de betrokkene herkennen wanneer de betrokkene de website weer bezoekt. Dit is handig zodat de betrokkene niet steeds opnieuw hoeft in te loggen op de website bij een nieuw websitebezoek.
b. Analytische cookies:    Door het gebruik van analytische cookies kan Mastop zien op welke wijze de website wordt gebruikt en kan Mastop op basis daarvan de website verbeteren. Analytische cookies worden niet door derden gebruikt en worden niet gekoppeld aan de naam of het e-mailadres van de betrokkene. Mastop heeft Google Analytics op een dergelijke wijze ingesteld zodat bezoekers van de website anoniem blijven

Artikel 16. Klacht indienen

16.1. Indien de betrokkene van mening is dat de verwerking van persoonsgegevens door Mastop niet in overeenstemming is met dit privacy beleid en/of met de toepasselijke wet- en regelgeving, dan kan de betrokkene een klacht indienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens.

Meer weten? Neem contact met ons op!